Reglementen
 

1. Rechten en verplichtingen der leden

1.  De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baanreglement en huisreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen.

2.  Leden zijn verplicht de contributie en andere financiële verplichtingen,  indien verschuldigd, te voldoen binnen de betalingstermijn aangegeven op  de nota. Deelname aan de verenigingsactiviteiten w.o. tennislessen en afgifte van het KNLTB-pasje is pas mogelijk nadat de contributie is betaald. 
Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmaal een herinnering tot betaling sturen. Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.
Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

3. De leden hebben het recht gedurende het verenigingsjaar (kalenderjaar) bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn en  ontvangen van het (digitale) clubblad (per gezin).

4. De leden mogen gebruik maken van het tennispark en de accommodatie tijdens de openstelling van park en accommodatie.

5. Roken is verboden in alle binnenruimten van de clubaccommodatie.

2. Lidmaatschap

1.  Aanmelden
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum. Ingeval er een ledenadministratie functioneert dienen  nieuwe leden zich hier aan te melden. 
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de vereniging opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.  
De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste schriftelijke of per email aan de ledenadministratie op te geven. 
De vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB in verband met de aanmelding als lid.  

2.  Betalingsverplichtingen lidmaatschap 
Ieder nieuw lid is éénmalig inschrijfgeld verschuldigd. Dit inschrijfgeld is bedoeld als een  bijdrage in de KNLTB-kosten, het ledenpasje en de administratiekosten. De jaarlijkse  tenniscontributie en andere verenigingsbijdragen en kortingen worden vastgesteld in jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering. De vereniging kent de volgende onderverdeling in leden:

Seniorleden 18+ 
Juniorleden 13 – 17 
Aspirant-leden 10 – 12 
Pupillen 7 – 9 
Balgewenning  4 – 6  
Ere-leden 
Leden van verdienste 

De hoogte van de contributie voor nieuwe leden die zich tijdens het seizoen aanmelden zal worden aangepast. Hierbij zal rekening worden gehouden dat een deel van het tennisseizoen reeds verstreken is. Hoe later men zich aanmeldt in het seizoen,  hoe lager de contributie.

Gezinskorting 
Voor leden uit een gezin bestaat er een gezinskorting op de contributie. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 3 of 4 (of meer) leden uit een gezin.

Competitiebijdrage
Leden wordt de mogelijkheid geboden om aan de voorjaars- of herfstcompetitie deel te nemen. Hieraan kan een  competitiebijdrage verbonden zijn.

3. Donateurs
 

Met inachtneming van artikel 9 uit de statuten geldt voor donateurs het volgende:

1.  Aanmelding dient bij de ledenadministratie te geschieden.
2.  De secretaris of de ledenadministratie bevestigt schriftelijk de aanmelding, of bij niet-acceptatie de afwijzing.
3.  Donateurs hebben recht tot deelname aan alle activiteiten van de vereniging en hebben toegang tot de ledenvergaderingen. Zij hebben echter geen speelrecht en geen stemrecht.
4.  Donateurs ontvangen het clubblad.
5.  Donateurs kunnen met instemming van het bestuur en de ALV lid worden van een commissie-  of bestuur van de vereniging.

4. Beëindiging lidmaatschap 

Met inachtneming van artikel 6 uit de statuten geldt het volgende:

1.  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie Indien men niet uiterlijk 1 december te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen voor het nieuwe seizoen, wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd met alle verplichtingen daaraan verbonden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

2.  Beëindiging van het erelidmaatschap geschiedt, behoudens bijzonder zwaarwichtige redenen, niet anders dan door mededeling van het erelid dat op het erelidmaatschap geen prijs meer wordt gesteld of bij overlijden van het erelid.

3.  Beëindiging van het lidmaatschap van verdienste geschiedt, behoudens bijzonder zwaarwichtige redenen, door mededeling van het lid dat op het lidmaatschap van verdienste geen prijs meer wordt gesteld, door opzegging als lid van de vereniging of bij overlijden.

5. Recht van introductie van niet-leden

1.  Leden hebben het recht van introductie van niet-leden.
2.  Zonder toestemming van het bestuur mag een zelfde persoon niet meer dan driemaal per verenigingsjaar worden geïntroduceerd.
3.  Het introducerende lid is aansprakelijk voor de door hem geïntroduceerde persoon. Hij draagt zorg voor de inschrijving in het daarvoor bestemde boek van naam en adres van de introducé, met vermelding van eigen naam, zomede van datum en duur van de introductie en plaatst daarbij zijn paraaf.
4.  Controle door het Bestuur van de gerechtigdheid tot introductie geschiedt achteraf.
5.  Het door een lid ten onrechte introduceren leidt tot het ontnemen van het recht van introductie en het betalen van een door het Bestuur vast te stellen boete.
6.  Introductie is mogelijk per dag of halve dag per keer.
7.  De door de introducés verschuldigde vergoeding wordt jaarlijks door de Ledenvergadering vastgesteld.
8.  Zij die het lidmaatschap van de vereniging hebben verloren, om welke reden ook, kunnen nimmer geïntroduceerd worden.
9.  Hetzelfde geldt voor hen, die door andere bij de KNLTB aangesloten verenigingen of door de KNLTB zelf uit hun lidmaatschap ontzet zijn.
10. Door het Bestuur kan aan een geïntroduceerde de verdere toegang tot de terreinen van de vereniging worden ontzegd.
11. Juniorleden mogen tijdens de zomervakantie junioren van andere tennisverenigingen zonder vergoeding introduceren als hiervoor toestemming is gekregen van het bestuur . Uitgangspunt is dat overige leden hiervan geen hinder ondervinden.

6. Competitie en toernooien

1.  De vereniging is aangesloten bij de KNLTB en neemt deel aan de door of vanwege deze bond uit te schrijven competitie. 
2.  Een lid kan nooit recht laten gelden om deel te nemen aan de competitie.
3.  Jeugdleden kunnen slechts aan de competitie deelnemen, als hun ouders resp. verzorgers bereid zijn te voldoen aan de verplichtingen die de technische en/of jeugdcommissie stelt. 
4.  De aanvoerder van een competitieteam wordt door de technische commissie (TC) of jeugdcommissie (JC) aangewezen. Hij is belast met de leiding van dat team en dient ervoor zorg te dragen dat hij en zijn medespelers voldoende wordt geïnformeerd, de vereniging op een goede en waardige wijze wordt  vertegenwoordigd.  
5.  De spelers van een competitieteam zijn verplicht gedurende de gehele competitiedag op de tennisbanen aanwezig te zijn, behoudens goedkeuring van de aanvoerder om de banen te verlaten. 
6.  De spelers dienen zich te houden aan de besluiten van de aanvoerder van hun team. Bij gebreke hieraan heeft deze, na overleg met de technische commissie (TC) en/of jeugdcommissie (JC), het recht om aan betrokkene(n) het verder spelen te verbieden. 
7.  De door of vanwege de KNLTB aan een team opgelegde boete komt geheel voor rekening van dat team. 
8.  De algemene ledenvergadering bepaalt jaarlijks het aantal tennistoernooien, dat door de 
vereniging zal worden georganiseerd op het tennispark.

7. Bar

1.  In het voorseizoen krijgen de leden  (> 18 jaar) de mogelijkheid zich in te schrijven voor hun bardiensten. De mensen die zichzelf niet hebben ingeschreven, worden ingedeeld op de overgebleven data. Het is de bedoeling dat ieder lid ten minste 3 keer bardienst draait.
2.  Er wordt gecontroleerd door de barcommissie of de bardiensten daadwerkelijk worden vervuld. Barcommissarissen en bestuursleden zijn vrijgesteld van het draaien van bardienst. Leden die ouder zijn dan 70 jaar mogen hun bardienst op vrijwillige basis vervullen. 
3.  Leden die hun bardienst zonder geldige reden niet hebben vervuld krijgen een boete euro per verzuimde bardienst. Indien de boete niet betaald wordt kan een lid geschorst en uiteindelijk geroyeerd worden. Schorsing en/of royement ontslaat het lid niet van betaling van de boete.
4.  De commissie bar en accommodatie voorziet in een afkoopregeling voor de drie verplichte bardiensten. Een lid dat de bardienst wil afkopen moet dit elk jaar opnieuw aangeven aan de betreffende functionaris die zich bezig houdt met de bardienstindelingen.
5.  In overleg kan in plaats van een bardienst een keukendienst worden vervuld.
6.  Bestuursleden zijn vrijgesteld van bardiensten. Het bestuur kan jaarlijks aan commissieleden ook (gedeeltelijk) vrijstelling verlenen voor bardiensten.

8. Bestuursvergaderingen

1.  De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

2.  Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een uitnodiging aan ieder bestuurslid, tenminste 5 dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is ieder afzonderlijk lid van het dagelijks bestuur bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

9. Stemming Algemene Ledenvergadering

Met in achtneming van hetgeen bepaald is in artikel 17 van de statuten geldt:

1.  Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel door geen der stemgerechtigde leden
stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde
geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

2.  Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk
 is voor het uitbrengen van de stem.

3.  Ingeval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat
gesteld op de wijze als bij de Statuten en Huishoudelijk Reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereledenbesluiten. Deze worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

10. Bestuurssamenstelling

1.  De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht, het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend, leder jaar treden een of twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

2.  Elk jaar na de in de eerste vergadering van het bestuur na de algemene ledenvergadering wordt een nieuwe vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

3.  Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

4.  Het bedrag als bedoeld in artikel 11, lid 5 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op 10.000  euro. (rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis > 10.00 euro moeten worden voorgelegd aan ALV)
 

11. Verplichtingen van het bestuur

Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a.        namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
b.        presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur; 
c.        de bezittingen en schulden van de vereniging.

Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder !id, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.

12. Taakverdeling Dagelijks Bestuur

1.  Voorzitter
• Leidt ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen, waaronder begrepen leiden van de stemmingen, vast stellen van de besluiten en schorsing of verdaging van de vergaderingen;
• Onderhoudt regelmatig contact met de andere bestuursleden en de commissies over de 
uitvoering van taken en werkzaamheden;
• Vertegenwoordigt de vereniging ten opzichte van derden of wijst bestuursleden aan om als zodanig te functioneren;
• Coördinator van het bestuur en verantwoordelijk voor een goed lopende vereniging in de breedste zin van het woord. 
• Eindverantwoordelijk voor de financiële en organisatorische gang van zaken.
• Heeft het contact met trainers aangaande arbeidsvoorwaardelijke zaken.
• Heeft toegang tot alle commissievergaderingen.

2. Secretaris
•  Coördineert de correspondentie en verzorgt de archivering van alle relevante correspondentie;
•  Ziet toe en is mede verantwoordelijk met de bestuurder voor Pr –zaken voor de informatie over het clubgebeuren aan de leden, in vergaderingen via clubblad,  (digitale) Nieuwsbrieven en website;
•  Notuleert de leden- en bestuursvergaderingen of delegeert deze taak;
•  Stelt het jaarverslag van de vereniging op ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering;
•  Is verantwoordelijk voor het archiveren van de vergaderstukken;
•  Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, ook indien die bijgehouden wordt door een ledenadministrateur;
•  Coördineert de activiteitenkalender voor de vereniging
•  Heeft toegang tot alle commissievergaderingen.

3. Penningmeester
•  Registreert en beheert de geldmiddelen;
•  Is verantwoordelijk voor alle betalingen 
•  Ziet toe op de inning op inning van verschuldigde betalingen van leden en niet leden. Hieronder vallen de  ledencontributies, entreegelden, trainingsgelden, sponsorbijdragen, inkomsten uit de hal, contributiebijdragen, barafkoopsommen
•  Is verantwoordelijk voor het uitgavenbeleid en voldoening van de schulden;
•  Stelt een voorlopig financieel jaaroverzicht op in het najaar over het ten eindelopende jaar met een begroting voor het volgende;
•  Stelt het financieel jaarverslag op als onderdeel van het jaarverslag van de secretaris;
•  Zorgt dat zijn administratie en jaarverslag minstens een week vóór de Algemene ledenvergadering door de kascommissie gecontroleerd kunnen worden;
•  Stelt de definitieve begroting voor het volgende jaar op;
•  Is verantwoordelijk voor de budgetten van alle commissies en de nakoming  daarvan;
•  Is verantwoordelijk voor de verzorging van de loonadministratie van de personeelsleden en  ingehuurde medewerkers;
•  Is medeverantwoordelijk voor het sponsorgelden / fonds;
•  Is verantwoordelijk voor het verzekeringspakket van de vereniging;
•  Overlegt met de commissie accommodatie/bar over investeringen en bijzondere uitgaven ten behoeve van terrein en clubhuis.

13. Commissies

1.  De algemene vergadering of het bestuur kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

2.  Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere
commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met uitzondering van de kascommissie - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

3.  Kascommissie
De kascommissie bestaande uit twee leden aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

14. Sancties

Bij het niet naleven van het Huishoudelijk Reglement, Baanreglement, en huisregels of andere afspraken of bij  wangedrag of onsportief optreden kan het bestuur sancties nemen. Deze sancties kunnen zijn:

1.  de schriftelijke vermaning voor leden en (niet-)leden
2.  de tijdelijke schorsing van een clublid voor alle of sommige activiteiten
3.  een tijdelijk verbod om de tennisterreinen te betreden voor ( niet-)leden
4.  de definitieve schorsing van een clublid (royement)
5.  een definitief verbod om de terreinen te betreden voor een(niet-)lid

Deze sancties zullen na schriftelijke kennisgeving aan de betrokken persoon eveneens bekend gemaakt worden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.

15. Wijziging Huishoudelijk Reglement

1.  Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts tot stand komen in een ledenvergadering, mits het voorstel tot de wijziging onderdeel uitmaakt van de agenda voor die vergadering. Het besluit wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen.

2.  Besluiten die wijzigingen respectievelijk aanvullingen op het Huishoudelijk Reglement betreffen, worden in de notulen van de Ledenvergadering opgenomen en in het eerstvolgende clubblad en op de website gepubliceerd. Ze worden door deze publicatie geacht deel uit te maken van het Huishoudelijk Reglement. Het Bestuur draagt zorg voor aanpassing van het Huishoudelijk Reglement.

16. Slotbepaling

In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.

Login